Svetovalna služba

svetovalna

Šolska svetovalna služba pomaga pri dogovorih, sodelovanju in razvojnem delu. Daje pobude in pomaga. Namenjena je učencem, staršem, učiteljem, vodstvu šole in zunanjim sodelavcem. Sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev.

Področja dela svetovalne službe so zelo široka in zajemajo šolsko kulturo, vzgojo, klimo, red, proces šolanja in skrb za telesni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj učencev. Z zaposlenimi v šolski svetovalni službi se učenci in starši srečajo ob različnih priložnostih, lahko pa informacije, pomoč ali nasvet pri zaposlenih poiščejo tudi sami.

Na šoli sta zaposleni dve svetovalni delavki, in sicer pedagoginji Polona Župevc ter Andreja Blazina.

V okviru svetovalne službe deluje tudi specialna pedagoginja Eva Pančur, ki izvaja ure dodatne strokovne pomoči za učence in vodi aktiv učiteljev dodatne strokovne pomoči. Dodatno strokovno pomoč nudita še specialna pedagoginja in pedagoginja z OŠ Pod goro, ki na naši šoli dopolnjujeta svojo obvezo. Nekaj ur na naši šoli poučujeta še socialna pedagoginja z OŠ Pod goro in mobilna logopedinja. Ure učne pomoči izvajajo učitelji.

Dodatno strokovno pomoč izvajamo med poukom (v razredu ali zunaj razreda) pri predmetu, kjer ima učenec težave. Tesno sodelujemo z učiteljem, ki učenca poučuje. Pri delu se je izkazalo, da le timsko delo učiteljev, učenca in staršev otroku omogoča napredek.

Dostopnost