Skoči na glavno vsebino

Vzgojni načrt in pravila

V Z G O J N I   N A Č R T

Vzgojni načrt OŠ Zreče je dokument, v katerem smo na osnovi analize stanja, razprave med delavci šole, učenci in starši ter ob upoštevanju zakonskih določil zapisali, kakšna bodo naša vzgojna prizadevanja.

Namen vzgojnega načrta, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, je ozavestiti vzgojno delovanje. Usmerjen je v doseganje in uresničevanje ciljev in vrednot iz 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/2007).

Vizijo šole v vzgojnem načrtu smo  strnili v naslednje besede.

S SPOŠTLJIVIMI  MEDSEBOJNIMI  ODNOSI  DO KVALITETNEGA ZNANJA

Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa (učenci, starši in delavci šole) si bomo prizadevali, da bosta na šoli vladala strpnost in medsebojno spoštovanje, kar pomeni, da bomo upoštevali različnost, ki jo predstavlja vsak posameznik. Hkrati pa bomo zagotavljali toliko skupnega, da bo možno kvalitetno sobivanje in učinkovito delo.

Sestavni deli vzgojnega načrta šole so še vzgojna načela, ki nas bodo vodila pri delu, vzgojne dejavnosti (preventivne in proaktivne), načini svetovanja in usmerjanja, vzgojni ukrepi, pogoji za izrekanje vzgojnih opominov, določila o pohvalah, nagradah in priznanjih ter oblike vzajemnega sodelovanja šole in staršev.

Vzgojni načrt šole lahko v celoti preberete na spletnih straneh šole.

Sestavni del vzgojnega načrta šole so pravila šolskega reda, ki vam jih predstavljamo v celoti.

1   HIŠNI RED

 I ŠOLSKI  PROSTOR

Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje.

To je objekt Osnovne šole Zreče in pripadajoče funkcionalno zemljišče. Funkcionalno zemljišče šole zajema:

 • športna igrišča
 • zelenice med šolo in cesto
 • površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in varen prihod v šolo

 II  POSLOVNI ČAS  IN URADNE URE

Šola posluje pet dni v tednu,  in sicer od ponedeljka do petka.

Pedagoške dejavnosti:

 • jutranje varstvo od 5.30 do 7.30
 • redni pouk od 40 do 12.50
 • izbirni predmeti se izvajajo od 13.05 naprej (lahko tudi v strnjeni obliki ob sobotah)
 • podaljšano bivanje od 110 do 16.10
 • poslovni čas vodstva šole, svetovalne službe in knjižnice je od 00 do 14.00

Prehrana učencev:

 • zajtrk za učence jutranjega varstva je ob 7. uri
 • malica za učence od 1. do 9. razreda je od 15 do 9.35
 • kosilo za učence je od 11.10 do 13.30

Delo tehničnega osebja:

 • poslovni čas tajništva in računovodstva je od 00 do 15.00
 • poslovni čas kuhinje in vzdrževalca je od 00 do 14.00
 • poslovni čas čistilk je od 100 do 21.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem. Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen prost dan.

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s

starši, in sicer:

 • skupne in individualne govorilne ure
 • roditeljske sestanke
 • druge oblike dela s starši

Čas izvajanja zgoraj navedenih dejavnosti je določen z letnim delovnim načrtom šole in je objavljen v Obvestilih šole in na spletni strani šole.

Uradne ure tajništva in računovodstva:

 • od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00
 • v sredo od 13.00 do 15.00
 • malica je od 10.00 do 10.30

V času pouka prostih dni šola poslovni čas in uradne ure določi glede na organizacijo dela in

organizacijo letnih dopustov. To objavi na vhodnih vratih in na šolski spletni strani.

 III  UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA

1  Šolski prostor se uporablja  za izvajanje:

 • vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za učence šole,
 • drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
 • drugih dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj.

V soglasju z ustanoviteljem lahko šola oddaja prostore v najem tudi drugim izvajalcem. Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.

2 Dostop v  šolske prostore

 • Učenci od do vključno 5. razreda vstopajo od 7.30 skozi vhod pri stari telovadnici. Vhod odpre dežurni učitelj.
 • Učenci od do 9. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod od 7.30. Vhod odpre hišnik.
 • Če imajo učenci pred začetkom pouka druge dejavnosti, vstopajo skozi vhod z zadnje strani šole in počakajo učitelja pri mizi dežurnega učenca v pritličju.
 • Vhod z zadnje strani šole je namenjen  delavcem šole, dostavi  ter izjemoma tudi učencem in njihovi starše Vhod odpre hišnik ob 5.30

Učilnice na predmetni stopnji zjutraj odpira hišnik, na razredni stopnji pa razredničarke oziroma učiteljice jutranjega varstva.

V popoldanskem času odklepa vrata učilnice mentor dejavnosti. Učenci mentorja počakajo pri mizi dežurnega učenca v pritličju. Po končani dejavnosti mentor pospremi učence do izhoda in poskrbi, da zapustijo šolsko stavbo. Tudi v popoldanskem času se učenci preobujejo v šolske copate. Enaka pravila veljajo tudi za najemnike šolskih prostorov.

3  Prihajanje učencev  v  šolo

Učenci  morajo priti v šolo pravočasno (10 minut pred pričetkom pouka oziroma drugih

dejavnosti).

Učenci razredne stopnje se preobujejo v copate v prostoru pri vhodu, učenci predmetne stopnje pa pri svoji omarici. Copati so lahko iz blaga (šolski copati, lahko tudi platneni z vezalkami), imeti morajo nedrseč podplat. Natikači niso dovoljeni.

Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom ali motornim kolesom, morajo imeti opravljen ustrezen izpit in po predpisih opremljeno vozilo, ki ga parkirajo v kolesarnici. Vožnja na šolskem zemljišču ni dovoljena. Šola za vozila ne prevzema odgovornosti.

V šolske prostore (tudi v garderobo) ni dovoljen vstop z rolerji, skiroji ali kotalkami.

4  Odhajanje učencev iz  šole

Po končani zadnji šolski uri ali drugi dejavnosti učitelj pospremi učence do izhoda in poskrbi,

da čim prej zapustijo šolske prostore.

Zadrževanje v šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih dejavnostih je dovoljeno samo učencem, ki so vključeni v podaljšano bivanje, v varstvo vozačev ali čakajo na druge dejavnosti, ki se izvajajo v šoli.

Izjemoma lahko učenci odidejo iz šole pred končanim poukom ali drugo dejavnostjo, če so starši tak odhod predčasno najavili razredniku. Če imajo učenci zdravstvene težave in ne morejo biti pri pouku, jih pridejo v šolo iskat starši.

5  Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov po šolski zgradbi

Gibanje staršev, obiskovalcev ali najemnikov po šolski zgradbi je omejeno. V učilnice lahko

starši in obiskovalci vstopajo v času izvajanja pouka ali druge dejavnosti samo z dovoljenjem ravnatelja. Zaradi varnosti lahko ravnatelj gibanje dodatno omeji  s posebnim  sklepom. Najemniki uporabljajo le s pogodbo določene prostore v dogovorjenem času.

6 Izvajanje pouka

Učitelj je dolžan točno začeti in končati uro. Če učitelj zamudi več kot 10 minut, je reditelj

dolžan sporočiti njegovo odsotnost pomočnici ravnatelja, ki bo organizirala nadomeščanje.

IV ORGANIZACIJA  NADZORA

Šolski prostor šola nadzira z naslednjimi ukrepi:

 1  Tehnični  nadzor

 • video sistem (kamera nadzoruje garderobe)
 • sistem za osvetlitev zunanjih površin (8 luči je nameščenih za nočno osvetlitev vhodov in igralnih površin)

 2  Fizični  nadzor  :

 • izvajajo strokovni delavci, tehnično osebje, učenci, mentorji dejavnosti ter podjetje

Hwa-rang.

Ključi vhodnih vrat se lahko vročijo delavcu šole, zunanjemu sodelavcu ali pogodbenemu delavcu samo v soglasju z ravnateljem. Prejemnik ključa je zanj odgovoren in mora o njegovi izgubi takoj obvestiti ravnatelja.

 V  UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI, VZDRŽEVANJE REDA IN

ČISTOČE

1    Prepovedi uporabe naprav in pripomočkov

 • Učencem je v šolo prepovedano prinašanje mobilnih telefonov in drugih naprav, ki omogočajo snemanje ali predvajanje zvoka ali videa. Če učenec tega ne upošteva, mu učitelj napravo vzame in jo pusti v tajništvu, kamor napravo pridejo iskat starši.
 • V šolo ni dovoljeno prinašanje nevarnih predmetov in snovi, ki so lahko škodlj

2    Pri delu je za delavce šole in za učence obvezna uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov, če to zahteva narava dela.

3     Dosledno  je  treba  upoštevati  navodila  požarnega  reda  (redna  kontrola  naprav  in instalacij, ustrezno ukrepanje v primeru požara, označene poti evakuacije, vaje evakuacije). Požarni red je v prilogi.

4    Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite

Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila:

 • Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
 • Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč  na delovnem mestu

(omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme)

5    Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca

 • Vsak delavec šole je dolžan ukrepati takoj, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju učenca.
 • Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sa
 • Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti vodstvo šole, svetovalno službo ali tajništvo šole.
 • Če se ne da oceniti resnosti poškodbe, slabega počutja učenca ali bolezenskega

stanja, je treba poklicati nujno zdravniško pomoč.

 • V dogovoru z razrednikom je treba čim prej obvestiti starše.
 • Če je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče, je šola o tem dolžna obvestiti

tudi policijo.

 • Ob vsaki poškodbi je treba sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvo šole.

6    Upoštevanje načrta varne poti v šolo

Šola ima izdelan načrt varne poti v šolo, ki je priloga tega hišnega reda. Z načrtom varne

poti v šolo razredniki seznanijo učence na začetku šolskega leta.

7    Ukrepi ob neustreznem ravnanju in obnašanju v šolskem prostoru

Šola ima izdelana pravila šolskega reda, kako se ukrepa ob neustreznem ravnanju in

obnašanju v šolskem prostoru. Pravila so priloga temu hišnemu redu.

8    V posameznih prostorih šole pa delovanje zahteva še dodatna pravila

 Športna  dvorana

V športno dvorano lahko učenci vstopijo le v spremstvu učitelja.

 V  učilnice,  ki  so  opremljene  s  stroji  in  drugim i  napravami  , ki bi lahko bili nevarni učencem, lahko učenci vstopijo le v spremstvu učiteljev (učilnica tehničnega pouka, gospodinjstva …).

S pravili vedenja v  knjižnici  in  čitalnici seznanijo učence in učitelje knjižničarke.

S pravili vedenja v jedilnici seznani učence in učitelje učiteljica, ki je vodja šolske prehrane.

9    Dežurstva

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotovili varnost, red in

čistoča, učitelji in učenci opravljajo dežurstva po razporedu.

Dežurstva  učiteljev  potekajo po letnem razporedu, in sicer:

 • pred začetkom pouka (učitelji PP od 45 do 7.30 v pritličju, učitelji RP od 7.15 do 7.30 v pritličju pri vhodu za učence RP)
 • med glavnim odmorom v pritličju, v 1. nadstropju in v 2. nadstropju od 9.15 do 9.35,
 • pri vozačih (do odhoda zadnjega šolskega avtobusa).

Naloge  dežurnega učitelja

 • Skrbi za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo va
 • Opravlja preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci, in opozarja na pomanjklji
 • Nadzoruje delo dežurnih učence
 • Učence opozarja na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolic

Naloge  dežurnega učitelja v jedilnici

 • Skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnic
 • Skrbi, da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedil
 • Skrbi, da gredo učenci k pultu brez preriva
 • Skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hra
 • Skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabil
 • Skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnic

Dežurstvo  učencev

Učenci 8. in 9. razredov opravljajo dežurstva pri vhodu od 7.15 do 12.55.

Dežurne učence na dežurstvo pripravijo razredniki.

 • Če je učenec, ki bi moral biti dežuren, odsoten, za zamenjavo poskrbi raz
 • V izjemnih primerih razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva.
 • Razrednik mora  dva  dni  pred  iztekom  dežurstev  učencev  svojega  oddelka  o  tem obvestiti razrednika naslednjega odde
 • Dežurni učenec o svojem delu vodi dva pripravljena za Na prvega zabeleži podatke o obiskovalcih šole, na drugega pa opažanja in opravljene naloge.
 • Dežurni učenec skrbi za urejenost avle in ugaša luči ter izpolnjuje vse naloge, ki so zapisane v mapi dežurnega učenca.

Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en teden ali dva tedna. Imata sledeče naloge:

 • skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen,
 • ob prihodu učitelja v razred ga seznanita o odsotnostih učencev,
 • po končani uri počistita tablo in uredita učilnico,
 • po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost učilnice,
 • med odmori pazita, da ne pride do poškodb inventarja in odtujitve lastnine,
 • javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolskega inventarja,
 • opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali raz

10   Red v garderobi

Učenci razredne stopnje hranijo obutev in garderobo v za to določenih prostorih.

 • Učenci predmetne stopnje hranijo obutev in garderobo v omarica Ključ zanje dobijo ob vstopu v 6. razred in ga obdržijo do konca šolanja.
 • Če učenec izgubi ključ garderobe, mora kupiti novega.
 • V omarici so lahko samo obleka, obutev in šolske potrebšč
 • Urejenost omaric preverja razrednik ob prisotnosti učenca.
 • Učenci morajo pred podelitvijo spričeval ob koncu pouka izprazniti omarico in jo očistit
 • Šola ne prevzema odgovornosti za predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo in hranijo v šoli.
 • Omarica ne sme biti popisana ali polepljena.

VI  OSTALA DOLOČILA HIŠNEGA REDA

 • Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom.
 • Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
 • V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.
 • V šolo je prepovedano voditi ali nositi žival To lahko dovoli vodstvo šole, kadar gre za živali, ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnem procesu.
 • Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in na spletni strani šole.

2   PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Pravila šolskega reda OŠ Zreče so okvir, s pomočjo katerega OŠ Zreče skrbi za zagotavljanje varnosti učencev in za izvajanje pravic in dolžnosti učencev, ki izhajajo iz ciljev osnovnošolskega izobraževanja (2. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli Uradni list RS, št. 102/2007) ter iz drugih zakonov, predpisov in aktov s področja varovanja  pravic otrok.

1    DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA SO:

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do

individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,

 • da izpolni osnovnošolsko obveznost,
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev šole,
 • da spoštuje pravila hišnega reda in šolskega reda,
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino učencev in delavcev šole ter tega namerno ne poškoduje,
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter pri dogovorjenih oblikah dežurstva učence

2    ZAGOTAVLJANJE  VARNOSTI  UČENCEV

Šola zagotavlja varnost učencev z  naslednjimi ukrepi:

 • z doslednim upoštevanjem in izvajanjem hišnega reda OŠ Zreče;
 • z izvajanjem  veljavnih  normativov  in  standardov  pri  oblikovanju  oddelkov  in upoštevanjem predpisov pri urejanju in uporabi objektov, opreme ter učil;
 • z osveščanjem učencev, staršev in delavcev šole o pravicah in dolžnostih učencev ter načinih iskanja ustrezne pomoči v primeru poniževanja, nadlegovanja, diskriminacije ali trpinče

3    ORGANIZIRANOST  UČENCEV

Osnova organiziranosti  učencev je oddelčna skupnost, ki jo tvorijo vsi učenci oddelka.

Oddelčne skupnosti se združujejo v skupnost učencev OŠ Zreče. Vsaka oddelčna skupnost imenuje dva predstavnika v skupnost učencev. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole, in sicer po enega predstavnika iz vsakega oddelka od 5. do 9. razreda. Ti izberejo odbor petih članov, ki skupaj z mentorjem koordinira delo parlamenta. Delo šolskega parlamenta in skupnosti koordinira in usmerja učitelj mentor, ki ga imenuje ravnatelj. Mentor o delu vodi ustrezno evidenco.

4    PRAVILA  OBNAŠANJA  IN  RAVNANJA

ENCI

STARŠI

Redno in pravočasno ter pripravljeni prihajajo k

pouku. Po končanih obveznostih odidejo domov.

Skrbijo, da otrok redno in pravočasno prihaja k

pouku in da je na pouk pripravljen.

Odgovorno opravljajo svoje naloge.

Otroku zagotavljajo pogoje za opravljanje

domačega dela in se zanimajo za njegovo šolsko

delo.

Upoštevajo navodila učiteljev in drugih delavcev

šole.

Upoštevajo skupne dogovore.

V šoli in na celotnem šolskem prostoru skrbijo za

svojo varnost in varnost drugih.

Otroka učijo skrbeti za lastno varnost in varnost

drugih.

Pazijo na opremo in okolje.

Z zgledom in privajanjem na odgovoren odnos do

lastnine spodbujajo skrb za opremo in okolje.

Skrbijo za svoje zdravje in zdravje drugih ljudi v

šoli.

Skrbijo za zdravje otroka.

Do ljudi v šoli se obnašajo spoštljivo.

Z lastnim zgledom spodbujajo spoštljivo vedenje

svojega otroka.

Kot hude kršitve pravil obnašanja in ravnanja opredeljujemo:

I     namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe, stvari in opreme drugih

učencev, delavcev ali obiskovalcev šole

II      krajo lastnine šole, drugih učencev, delavcev in obiskovalcev šole

III     popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo, uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola

IV      grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo

V      namerni fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo

VI     izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole

VII     ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole

VIII      kajenje, prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev ter napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, med dnevi dejavnosti in drugimi organiziranimi oblikami vzgojno- izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu

IX      prinašanje, posedovanje in uporaba nevarnih predmetov, orožja ter pirotehničnih

sredstev

X      spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole

5   VZGOJNI UKREPI ZA KRŠITVE PRAVIL

Pomemben  del  vzgojnega  delovanja  je   sprotno   odzivanje   delavcev   šole   na  vedenje učencev, ko potrebujejo podkrepitev za ustrezne oblike vedenja (pohvala) ali ko potrebujejo opozorilo za neustrezno vedenje.

Osnovna oblika vzgojnega delovanja je pogovor. Tega z učencem opravi strokovni delavec, ki je zaznal neprimerno vedenje, ali po dogovoru z razrednikom drugi strokovni delavec. Pogovor vodi tako, da v čim večji meri vključuje elemente za samopresojo pri učencu ter nato tudi možnosti, da posledice neustreznega vedenja popravi. Če pa to ni možno,  lahko učenec nastalo »škodo« popravi z nadomestnimi dejanji (restitucija).

Kadar gre za spore med učenci, lahko delavec uporabi metodo mirnega reševanja sporov − mediacijo.

Strokovni delavec šole, ki zazna neustrezno vedenje, najprej uporabi ustrezne načine, da tako vedenje  prepreči  . V nadaljevanju pa je  pogovor z vsemi zgoraj navedenimi oblikami temelj vzgojnega delovanja tudi pri uporabi vzgojnih ukrepov.

Praviloma postopke vodijo v naslednjem zaporedju:

 • učitelj, ki je zaznal neprimerno vedenje
 • razrednik z učencem (razjasnitev okoliščin)
 • razrednik z učencem in starši
 • vključitev šolske svetovalne službe
 • vključitev vodstva šole
 • vključitev zunanjih institucij

Razrednik se lahko v skladu s svojo strokovno avtonomijo odloči, da zgornjega zaporedja ne bo upošteval.

Med posledicami, ki jih strokovni delavec lahko uporabi po neustreznem vedenju učenca, so:

 • ukinitev nekaterih  pravic  učencu  (ne more zastopati šole na raznih prireditvah in tekmovanjih, ne more se udeležiti raznih dejavnosti, ne more obiskovati interesnih dejavnosti, za določen čas izgubi pravico do kosila in šolskega prevoza …)
 • nadomestno delo (pomoč tehničnemu osebju šole, delo v knjižnici, urejanje okolice šole, podaljšanje dežuranja za reditelja …)
 • odstranitev učenca od pouka ali druge dejavnosti − ta ukrep se uporabi, kadar učenec moti pouk in tako onemogoča ostalim učencem nemoteno de Učenec je v času odstranitve pod nadzorom, zamujeno pri pouku pa nadomesti s samostojnim delom pod nadzorom po končanem pouku. Če manjkajočih ur ne nadomesti po pouku in za to nima opravičila, ima neopravičeno uro.

O obliki posledic za neustrezno vedenje morajo predhodno na pogovoru biti obveščeni starši.

O takem pogovoru strokovni delavec vodi zapisnik.

Kadar šola uporabi vse ukrepe, ki so določeni z vzgojnim načrtom s in pravili šolskega reda, in ti niso dosegli namena, izreče vzgojni opomin v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 76/2008).

6    OPRAVIČEVANJE  ODSOTNOSTI  UČENCEV

Starši morajo najpozneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. Če tega niso storili, razrednik pozove starše, da sporočijo vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali pisno. Opravičila je treba razredniku posredovati najpozneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v tem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene in ustrezno ukrepa.

7    SODELOVANJE  PRI  ZAGOTAVLJANJU  ZDRAVSTVENEGA  VARSTVA

UČENCEV

Šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju obveznih zdravniških in zobozdravniških

pregledov ter cepljenj otrok v času šolanja.

Zdravstvenim organizacijam šola omogoča preventivno delovanje.

Dostopnost